주 메뉴 바로가기 본문 바로가기 사이트이용안내 바로가기

Байгууллагын тухай

Гуанжү хотын гадаадын өвчтөн урин татахын тулд бүртгүүлсэн эмнэлгүүдийн болон эрүүл мэндийн байгууллагын статус

'Эмчилгээний экспорт болон гадаадын өвчтөн татан авахад дэмжлэг үзүүлэх тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн (Гадаад өвчтөн татах талаарх бүртгэл) дагуу эрүүл мэндийн яаманд Куанжу хотын гадаад өвчтөн татах аж ахуй нэгжээр бүртгэгдсэн болно.


※ Эрүүл мэндийн аж ахуй нэгж : 42 ширхэг, Гадаад өвчтөн татах аж ахуй нэгж : 21 ширхэг (2019.1. байдлаар)

(Нэгж : ширхэг)

비자 및 입국 서류표 : 초청인측과 피초청인측의 준비서류를 알려주는 표입니다.
Зуучлагч компани 21