주 메뉴 바로가기 본문 바로가기 사이트이용안내 바로가기

Thông tin các cơ quan

Doanh nghiệp y tế có đăng ký thu hút bệnh nhân nước ngoài của Gwangju và thông tin về các doanh nghiệp

Dưới đây là thông tin về các doanh nghiệp của thành phố Gwangju đã đăng ký tư cách doanh nghiệp thu hút bệnh nhân nước ngoài với Bộ y tế phúc lợi theo Điều 6 bộ luật liên quan tới hỗ trợ thu hút bệnh nhân nước ngoài và thâm nhập thị trường y tế nước ngoài (đăng ký là doanh nghiệp thu hút bệnh nhân nước ngoài).


※ Cơ quan y tế: 42 cơ quan, doanh nghiệp thu hút: 21 doanh nghiệp (tính đến tháng 1/2019)

(Đơn vị: cơ quan)

비자 및 입국 서류표 : 초청인측과 피초청인측의 준비서류를 알려주는 표입니다.
Doanh nghiệp thu hút 21